Metodologia del curs

SESSIONS DEL CURS

El curs es desenvoluparà en 30 sessions de 90 minuts. Aquestes sessions seran de un o de la combinació de varis tipus diferents:

 1. EXPOSITIVES – El professor explicarà els diferents punts del programa i comentarà els textos adients.
 2. INTERPRETATIVES – En les que es llegirà i interpretarà en classe un text prèviament fixat.
 3. PARTICIPATIVES – En les que un alumne sotmetrà a la resta de la comunitat científica present (resta d’alumnes i el professor) un treball d’elaboració pròpia.

COMENTARI DE TEXT

Conscients de que hi ha desenes de formes per realitzar un “comentari de text”, per qüestions operatives en aquest curs seguirem la següent estructura:

El “comentari de text” serà un text escrit que com a capçalera (primeres línies) tendrà els següents elements:

AUTOR (Nom i llinatges)

TEXT COMENTAT (Autor, Títol, Referència)

COS del comentari que contindrà, per aquest ordre:

 1. Síntesi de la idea principal del text i de les seves idees subordinades.
 2. Contextualització.
 3. Anàlisi i explicació.

El comentari de text s’escriurà seguint les normes orto-tipogràfiques estàndard en la comunicació científica. És important adoptar per a tot el text un mateix estil, de entre tots els que admeten les publicacions científiques per a la recepció d’originals per ésser avaluats i publicats. Podeu consultar les normes d’algunes publicacions d’alt nivell, per exemple Pensamiento, Constelaciones o Isegoría.

El següent és un exemple de comentari d’un text de Nietzsche realitzat per un especialista:

Exemple de COMENTARI DE TEXT FILOSÒFIC


AVALUACIÓ

L’avaluació del curs podrà ser:

 1. Avaluació contínua (quan es participi en, al menys, el 80% de les sessions) en la que es tendrà en compte:
  • L’assistència i participació activa en les sessions pràctiques.
  • La realització de comentaris de text.
  • Un examen final de conjunt.
 2. Avaluació segons un Itinerari B (quan es compleixin els requisits acadèmics i es signi un contracte acadèmic), en la que es tendrà en compte:
  • Els comentaris de text de seguiment lliurats per escrit.
  • Un examen final de conjunt.
 3. Avaluació extraordinària (quan no sigui cap dels casos anteriors), que consistirà en:
  • Un examen final de conjunt.

En la Guia Docent oficial del curs figura la informació completa relativa a cada un d’aquests aspectes de la definició i el desenvolupament del curs.